Huren in het hofje

Van de 62 huisjes die het hofje telt zijn 55 bestemd voor bewoning door één persoon. De 6 zogeheten dubbele woninkjes, gesitueerd op de hoeken en in het midden van de lange zijden van het hof, zijn geschikt voor 2-persoonhuishoudens. De 7e ruimere woning naast het ‘regentengebouw’ biedt huisvesting aan de beheerders. Het woonoppervlak van een 1-persoonswoning is exclusief de zolder ca 50 m2. De dubbele huisjes zijn bijna tweemaal zo groot.

hurenDe huurprijzen binnen het hofje zijn gebaseerd op het landelijk ingevoerde puntensysteem. Voor Rijksmonumenten, zoals het Hofje van Nieuwkoop, is sinds 1 juli 2013 een toeslag van 50 extra punten toegestaan. Dit vanwege de hoge onderhoudskosten. Aanvankelijk heeft het bestuur vastgehouden aan de eerder geldende toeslag van 30% op de kale huurprijs. De invoering van de verhuurderheffing door de rijksoverheid betekende een dermate aanslag op de exploitatie dat het bestuur noodgedwongen de keus heeft moeten maken voor invoering van de nieuwe berekeningswijze. Bestaande huurders zullen daar niets van merken. Maar nieuwe huurders zullen per 1 juli 2015 aanmerkelijk meer huur betalen. Daarenboven is per 1 oktober 2015 een nieuwe huurwaardebepaling ingevoerd waarbij de WOZ-waarde van de woning onderdeel vormt van de berekening. Bij nagenoeg alle huisjes heeft dat tot gevolg dat de maximale huurprijs licht is gestegen.
Dit houdt tevens in dat de liberalisatiegrens van 710,68 euro wordt overschreden en dat er voor nieuwe bewoners geen huisjes in de sociale sector meer beschikbaar zijn. Kandidaat-bewoners kunnen geen aanspraak maken op een huurbijdrage. Een trieste ontwikkeling, die de overheid zelf in gang heeft gezet om ook historische hofjes met de voor de coöperaties bedoelde belasting op te zadelen. Het goede nieuws is dat met ingang van 2018 Rijksmonumenten vrijgesteld zijn van de verhuurderheffing.

Huurprijs
De maandelijkse woonlasten voor een 1-persoonshuisje bedragen per 1 juli 2017 gemiddeld 925 euro. Dit is inclusief voorschot stookkosten (100 euro) en voorschot servicekosten (55 euro).
In de servicekosten is een gedeelte voor de kosten van het watergebruik inbegrepen.
Huurverhogingen vinden in de regel plaats op 1 juli overeenkomstig de voorschriften van de overheid.

Criteria
Wie in aanmerking wil komen als huurder in het hofje moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In de eerste plaats in financieel opzicht. Naast de uitgave voor huur dient de kandidaat-huurder voldoende middelen over te houden om plezierig te kunnen leven. Vandaar dat wij belangstellenden vragen alleen te reflecteren als hun bruto jaarinkomen boven de 38.000 euro ligt.

Het huurcontract wordt aangegaan voor de periode van één jaar. Daarna geldt voor de huurder de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.
Verder is het goed te weten dat huisdieren als kat en hond in het hofje niet zijn toegestaan. En wie de duiven voert loopt het risico bestraffend door de beheerder of medebewoner te worden toegesproken.
De woonregels die voor het hofje gelden zijn niet ontsproten uit regenteske bedilzucht. Zij zijn uitsluitend bedoeld om een plezierig, hygiënisch en veilig woon- en leefklimaat te waarborgen en het aanzien van dit rijksmonument hoog te houden.

Procedure
Wie aan bovenstaande criteria voldoet en serieuze interesse heeft zich aan te melden als kandidaat huurder kan gebruik maken van het inschrijfformulier. U kunt dit digitaal versturen aan de secretaris van het bestuur van het hofje. Per post verzenden is ook mogelijk.
Gezien de grote belangstelling wordt u naar alle waarschijnlijkheid op de wachtlijst geplaatst. Zodra u aan de beurt komt, neemt de secretaris contact met u op voor een persoonlijk gesprek. Tevens zal hij u vragen enige documenten van persoonlijke aard te overleggen.
Bij een positieve beoordeling worden de voorwaarden waaronder verhuring plaatsvindt met u besproken. Vervolgens krijgt u een huurovereenkomst en een bewonersreglement ter tekening aangeboden.