Onderhoud

Om het Hofje van Nieuwkoop voor de toekomst te bewaren, is vakkundig en planmatig onderhoud een noodzaak. Door schades en gebreken tijdig te signaleren en deze zo spoedig mogelijk te herstellen worden vervolgschades voorkomen. Daarmee wordt het risico van onverwacht hoge kosten in de toekomst ingeperkt.

Groot onderhoud 2015 en 2016
In 2015 en 2016 is er groot onderhoud gepleegd aan diverse onderdelen.

Metselwerk
Er is aan alle gevels van het hof (straat- en hofzijde) onderhoud gepleegd. Roestend ijzer dat verspreid in de gevels aanwezig was, is verwijderd om verdere schade te voorkomen. Plaatselijk is slecht voegwerk vervangen en zijn scheuren in metselwerk hersteld.

Schoorstenen
In 2015 is gestart met het herstellen van de eerste helft van de schoorstenen. Deze zijn schoon gemaakt en het voegwerk en loodloketten zijn gecontroleerd en waar nodig vervangen.

Het aanbrengen van de nieuwe afdekkingen is in het najaar van 2016 uitgevoerd. Met behulp van nieuwe blauw gesmoorde nokvorsten als bestaand model zijn de nieuwe schoorsteenafdekkingen gemaakt. Tevens is er aanvullende vogelwering aangebracht, zodat  kauwtjes en duiven niet meer kunnen nestelen in het schoorsteenkanaal.

De andere helft van de schoorstenen zullen in het voorjaar van 2018 worden hersteld en worden voorzien van nieuwe afdekkingen en vogelwering.

Nokvorsten
In 2013 is de eerste helft van alle nokvorsten vernieuwd. In 2015 en 2016 zijn alle resterende nokvorsten van de woningen en het Regentengebouw vernieuwd. Gelijktijdig is er onderhoud gepleegd aan de bliksemafleidingsinstallatie. Voor het aanbrengen van de nieuwe vorsten dienden de dakleidingen te worden gedemonteerd. De installatie is hierna gedeeltelijk vernieuwd, geheel geïnspecteerd en doorgemeten.

Stalen dakramen
In 2015 is de eerste helft en in 2016 de tweede helft van alle stalen dakramen uitgenomen, ontroest en behandeld. Alle ramen zijn voorzien van nieuw glas waarna deze zijn geschilderd.

Regentenhuis – luidklokje

Tijdens de grote restauratie van het hofje in de jaren ’80 was het plan om het torentje van het Regentenhuis te voorzien van een luidklokje, waarbij zogenaamde galmgaten in het torentje gemaakt zouden worden. Om diverse redenen is dat plan destijds niet doorgegaan.

Nu het Regentenhuis door het vertrek van de huurders leeg kwam te staan heeft het bestuur besloten om met het plaatsen van het luidklokje de grote restauratie uit de jaren ’80 alsnog te voltooien. Dit is in november 2016 afgerond. Tussen 9 uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds luidt het klokje ieder uur.

Regentenhuis – verbouwing interieur

In 2016 is het Regentenhuis, nadat het de afgelopen 10 jaar verhuurd was aan het Haaglanden Medisch Centrum, vrij gekomen. Het gehele interieur is toe aan een opfrisbeurt. Storende binnenwanden worden verwijderd en er zullen enkele aanpassingen worden gedaan, zodat het Regentenhuis geschikt wordt gemaakt voor een nieuwe functie.

De Regentenkamer zal na de verbouwing worden ingezet voor maatschappelijk-cultureel gebruik. Dit moet gezien worden als kleinschalig gebruik vergelijkbaar met huiskamerconcerten, huiskamertoneel of besloten bijeenkomsten. Doelstelling is dat met de opbrengst de kosten kunnen worden gedekt.

Schilderwerk interieur Regentenkamer
De huidige kleurstelling van de Regentenkamer zal worden gewijzigd volgens een nieuw kleurenvoorstel gebaseerd op onderzoek naar historische afwerkingen en kleurstellingen in soortgelijke 17e eeuwse kamers.
Van de nieuwe kleuren zijn monsters opgezet, beoordeeld en goedgekeurd.

Achterzetramen
Het energiegebruik van de Regentenkamer is enorm. Om die reden is er reeds isolatie aangebracht op de zoldervloer. Vervolgens zullen er achterzetramen worden geplaatst.
Hiervoor wordt speciaal akoestisch glas toegepast ter voorkoming van geluidsoverlast voor de bewoners van het Hofje bij de huiskamerconcerten.

Speelhuys Regentenkamer Hofje van Nieuwkoop

Schilderwerk
Het is te kostbaar om al het schilderwerk van de hof in een keer uit te voeren. Daarom wordt jaarlijks, volgens een vastgesteld schema, een deel van het buitenschilderwerk aan gevelkozijnen en –ramen, luiken en gootlijsten uitgevoerd.

Tuin
De binnentuin is een onlosmakelijk deel van het rijksmonument. Door de hovenier wordt volgens een afgesproken schema de tuin bijgehouden. De perken worden bemest, de gazons gemaaid en indien nodig beplantingen vernieuwd.

Onderhoud rozen

Behoud
Groot onderhoud brengt onvermijdelijk enig overlast met zich mee voor bewoners. Aan een historisch complex als het hofje valt nu eenmaal meer te doen dan aan een doorsnee flatwoning.  Het bestuur heeft begrip voor de mogelijke ongemakken die de werkzaamheden met zich mee kunnen brengen.

Maar wij hebben  als bestuur ook de taak om het hofje in goede conditie te houden. Opdat ook generaties na ons kunnen genieten van dit rijksmonument.

Dus houden wij ons aan de ijzeren wet: Onderhoud is behoud.