Beheer

Beheer

Binnenzijde poortgebouw.

Het Hofje van Nieuwkoop is juridisch in de vorm van een (particuliere) stichting gegoten. Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit ten minste 5 leden. In vroeger tijden -bij andere oude hofjes is het nog immer gebruikelijk- werden zij aangeduid als regenten. Het bestuurslidmaatschap kent een periode van 5 jaar. Herbenoeming is mogelijk. Opmerkelijk is dat ook de nieuwe statuten van januari 2017 in artikel 2 uitgebreid stilstaan bij de stichter Johan de Bruijn van Buijtenwech en datgene wat hij met zijn legaat voor ogen had. Het gevoel voor traditie klinkt ook door in de opdracht om in het bestuur in elk geval een (verre) verwant van de stichter te benoemen, benevens een nakomeling van de rentmeesteres mevrouw A.M.Th. Berger-de van der Schueren.

De stichting heeft tot doel het verstrekken van woonruimte. Ook al is het gevoel van liefdadigheid bij het bestuur nog immer aanwezig, de oorspronkelijke doelgroep van behoeftige vrouwen moest om exploitatieredenen worden losgelaten. Want er is een tweede, nevenschikkende doelstelling die gerealiseerd dient te worden: Het in stand houden van het hofje. Voor het in goede staat houden van dit bijzondere architectonische complex zijn de inkomsten uit verhuur hard nodig.
Als rijksmonument ontvangt het hofje een bescheiden subsidie die niet toereikend is om de hoge onderhoudskosten te compenseren.

Als stichting heeft het hofje geen winstoogmerk. De inkomsten komen primair ten goede aan verbetering van het wooncomfort van de huurders en het op verantwoorde wijze behouden van dit erfgoed voor volgende generaties. Indachtig dat liefdadigheid ooit de grondslag voor het hofje vormde, is het steunen van de zwakste in de samenleving nog immer het (statutaire) streven. Jaarlijks bestemt het bestuur een bedrag voor dit doel, dat in het bijzonder ten goede komt aan de zorg en opvang van dak- en thuislozen.

Het beheerderechtpaar Piet en Joke Mulder, wonend in het hofje, ziet toe op de dagelijkse gang van zaken.

Bestuur
Voorzitter: mevr. drs. C.L.A.M. Berger

Secretaris: drs. C. Wagenaar
Penningmeester: dhr. G. Bauduin